Monthly Archives: December 2014

The Tivyside – the Teifi valley’s Voice for 148years

newspapers_tivyside

 

Today may well be the last day a Tivyside Editor will sit in a Cardigan office and decide on the stories and news that will fill the next edition’s paper.  148 years of history will be lost overnight and this particular  story will probably not feature on the front page of next week’s Tivyside. Yes, the paper will continue, but will be edited from Haverfordwest and with a reduced presence in Cardigan.  Newsquest, the owner of the Tivyside title, has taken this decision from afar with little reference to history or community.

 

The Tivyside is an intrinsic part of the Cardigan area’s identity.  Y Teifiseid, as it is known in Welsh, oozes the area’s rurality and spirit.  It doesn’t happen unless it’s in the Teifiseid! Over the years, I wonder how many conversations have started on the streets of Cardigan or in the garages of Cenarth or Penparc with the sentence, Chi wedi gweld be’ sydd yn y Teifiseid heddi? Have you seen what’s  in the Tivyside today?

Newsquest’s decision to centralise editorial control and downgrade the presence in Cardigan will mean that the paper’s finger will no longer be on Cardigan’s pulse.  The paper also strongly  looks to Ceredigion, not Pembrokeshire, and I fear that this Ceredigion focus will also weaken.

 

The Teifiseid has also been a strong campaigning paper, most recently on issues such as the Hospital, the Castle, the Tesco Junction.  To be a campaigning paper requires a strong Editorial leadership and a strong sense of an area’s priorities. This also will be far more difficult from afar.

 

The paper is not however ceasing to exist and therefore we can but hope that its identity, its local news, its Cardigan spirit will not be entirely lost.  Let’s thank Sue for all her work for the paper over the past years and wish her well in her future.  And for today, let’s mark the fact that Cardigan and the area is losing one of its fixtures – the Tivyside Editor.

 

Elin Jones

 

 

 

Advertisements

Cam ymlaen o’r diwedd efo diogelwch ffyrdd

Daeth cam ymlaen o’r diwedd ar ymgyrchoedd hir i wella diogelwch ffyrdd mewn mannau o Geredigion, ar ol i Lywodraeth Cymru gyhoeddi £500,000 o gyllid ar gyfer mesurau diogelwch newydd, gan gynnwys atalfeydd cyflymder 20mya ger ysgolion.

Gyda'r cynghorydd Rhodri Davies ac ymgyrchwyr lleol yng Nghapel Bangor

Gyda’r cynghorydd Rhodri Davies ac ymgyrchwyr lleol yng Nghapel Bangor

Rwyf wedi bod yn cydweithio gyda chynghorwyr, trigolion a rhieni mewn nifer o ardaloedd yn y sir i geisio gwella diogelwch, yn enwedig ar gyfer plant sy’n cerdded i’r ysgol ar hyd ffyrdd prysur.

Bu oedi yn y broses ar ol i’r Gweinidog Trafnidiaeth sefydlu arolwg ehangach o ddiogelwch ger ysgolion ar y rwydwaith gefnffyrdd. Ond rwyf nawr wedi derbyn llythyr gan y Gweinidog yn cadarnhau y bydd 3 lleoliad yng Ngheredigion ymhlith yr 8 cyntaf i dderbyn cyllid i wella diogelwch.

Y prif fesurau fydd atalfeydd cyflymder 20mya, fydd yn gweithio ar adegau penodol o’r dydd, ar yr A44 ger Ysgol Penllwyn, ac ar yr A487 yn Llanarth a Thalybont. Byddant yn eu lle gobeithio erbyn diwedd gwanwyn 2015.

Mae hyn yn gam ymlaen o’r diwedd i nifer o ymgyrchoedd, ac mae’n newyddion da i rieni a phlant yn Llanarth, Capel Bangor a Thalybont.

Mae lleoliadau eraill, fel Penparcau, lle hoffwn weld diogelwch yn gwella, a byddaf yn parhau i bwyso ar Lywodraeth Gymru ar hyn.

Progress at last in road safety campaigns

Long campaigns to improve road safety in parts of in Ceredigion look to be bearing fruit, after the Welsh Government announced £500,000 of funding to install new safety measures, including 20mph intermittent speed limits at schools.

With parents and Cllr Bryan Davies at Llanarth School

With parents and Cllr Bryan Davies at Llanarth School

I’ve been working together with councillors, residents and parents at a number of locations throughout the county in order to try to secure improved safety, particularly for children walking to school along busy roads.
Measures to improve the situation were delayed after the Transport Minister announced a broader review of road safety at schools across the Trunk Road network. But now it has been confirmed in a letter to me that three Ceredigion locations are among eight throughout Wales that will benefit from a first round of funding to improve safety.
The main measures are to be intermittent 20mph speed limits at the A44 near Ysgol Penllwyn in Capel Bangor, and on the A487 at Llanarth and Talybont. The measures are due to come into force by late spring 2015.
This is progress at last in a number of long-running campaigns, and is good news for parents and children at Llanarth, Capel Bangor and Talybont.
I know that there are other locations, such as Penparcau, where we would still like to see safety improved, and I will continue to press the Welsh Government on this. But this a reward for dogged campaigns by residents, parents and local councillors.

Barclays Tregaron

People in Tregaron are shocked at the news that Barclays Bank is to close its branch in the town, leaving Lampeter as the nearest branch. This comes on top of Nat West’s recent closures in New Quay and Llandysul. It seems as though banks are carrying on as if the credit crunch never happened. Many of these banks received massive support from the taxpayer, but hefty bonuses continue to be paid while services to rural communities decline.

Mae pobl yn Nhregaron wedi eu siomi’n fawr gan y newyddion am gangen Barclays yn y dre. Bydd hi’n cau, gan adael Llambed fel y gangen agosaf. Daw hyn ychydig fisoedd yn unig ar ol colli NatWest o Geinewydd a Llandysul. Mae hi fel petai’r banciau’n parhau yn yr un modd ag y gwnaethant cyn y dirwasgiaud. Cafodd nifer ohonynt gymorth hael gan y trethdalwyr, ond maent yn dal i fwynhau bonws bras tra fod gwasanaethau i gymunedau gwledig yn dirywio.

barclays Tregaron