Adroddiad cadarnhaol ar Ward Rhiannon yn dilyn archwiliad

elin bronglais (2)

Hoffwn longyfarch staff Ysbyty Bronglais yn dilyn hapwiriad (spot-check) gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIG).

Canlyniad yr arolygiad ‘Urddas mewn Gofal Hanfodol’ ar Ward Rhiannon oedd bod staff yn gyfeillgar, yn hawdd mynd atynt ac yn drefnus, ac yn ceisio, ar bob adeg, i gynnig profiad cadarnhaol i’w cleifion.

Er bod nodyn i wella mewn rhai meysydd, yn bennaf  ynglŷn â threfnu a chadw cofnodion, roedd yr adroddiad yn gyffredinol yn gadarnhaol iawn, a nododd fod arweinyddiaeth y ward yn dda, a bod safonau glendid yn uchel.

Mae’r adroddiad hwn yn dangos ymroddiad gwirioneddol at gadw safonau uchel mewn gofal i gleifion. Gan amlaf, mae staff ein Gwasanaeth Iechyd wedi’i gorymestyn, ac mae’r nodau yn yr adroddiad, sy’n cyfeirio at yr angen i wella, yn arwydd o hwn.

Ond y casgliad, yn gyffredinol, yw bod y ward yn cael ei gynnal i safon uchel o lendid, bod gofal o safon yn cael ei gynnig i’r cleifion, hyd yn oed os oes yna ofynion arbennig neu gymhleth ganddynt. Mae yna enghreifftiau  yno o arferion gofal gwirioneddol dda.

Gobeithiaf y bydd yr Ysbyty a’r Bwrdd Iechyd yn ymateb yn gadarnhaol i’r man faterion a gododd, ond mae yna dal reswm i ymfalchïo yn y safonau sydd wedi dod i’r golwg yn yr arolygiad hwn.

Mae hwn yn dangos sut gall trefniant arolygu cryfach gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, yn gallu fod yn gadarnhaol wrth gynnal a gwella safonau, fel rydw i wedi nodi sawl gwaith. Mae hi hefyd yn cryfhau’r ddadl dros symud, yn yr hirdymor, at Wasanaeth Iechyd di-bapur, fel bod staff yn medru canolbwyntio ar gynnig gofal i’w cleifion, a bod cadw cofnodion yn llai o faich.

Advertisements

Comments are closed.