Prif Weinidog yn cefnogi’r syniad o ail-agor llinell rheilffordd Aberystwyth i Gaerfyrddin

With local councillor Alun Williams at Aberystwyth station

Gyda’r cynghorydd Alun Williams yng ngorsaf Aberystwyth

 

Roeddwn yn falch iawn o glywed datganiad diweddar gan Brif Weinidog Cymru, lle y mynegodd ei gefnogaeth dros ailagor cyswllt rheilffordd i’r de o Aberystwyth trwy Dregaron a Llanbed.

Mewn sesiwn craffu ddiweddar yn Hendy Gwyn ar Dâf, dywedodd y Prif Weinidog mewn ymateb i gwestiwn gen i ei fod yn cefnogi’r egwyddor o ailagor y linell.

Dyma’r datganiad mwyaf cadarnhaol y cawsom hyd yn hyn gan Lywodraeth Cymru ar y pwnc yma.

Ry’n ni’n gwybod, ac fe nododd y Prif Weinidog, na fydd hyn yn brosiect tymor-byr, ac fod yna anawsterau peirianyddol yn ogystal â’r angen i ddatganoli pwerau llawn dros isadeiledd rheilffordd i Gymru.

Ond mae ei gefnogaeth i’r egwyddor, a’i ddatganiad ei fod yn gweld manteision y fath brosiect i’n hardal, yn newyddion da. Mae’r Prif Weinidog yn cydnabod y byddai rheilffordd o fudd i nifer o gymunedau, gan gynnwys Llanilar, Tregaron a Llanbed.

Mae ymgyrch Traws-Link Cymru i ailagor y lein yn amlwg yn cael effaith, ac edrychaf ymlaen at barhau i weithio gyda nhw i bwysleisio’r achos dros fuddsoddi mewn rheilffyrdd yn y gorllewin ar bob cyfle. Mae achos gref iawn dros gynnal astudiaeth lawn o’r posibiliadau.

Cliciwch yma i weld clip o’r cyfarfod.

 

Advertisements

Comments are closed.