Monthly Archives: October 2014

Dyfodol i iechyd yn y canolbarth gyda Bronglais yn ganolbwynt

elin docs (1)

 

Heddiw, cyhoeddwyd adroddiad hir-ddisgwyliedig Longley ar Ofal Iechyd yn y Canolbarth a Bronglais. Mae’n ddarn o waith o sylwedd ac o’r diwedd mae yna gydnabyddiaeth o’r sialensau unigryw sy’n wynebu gofal iechyd yn ein ardal wledig.

Nawr mae hi’n amser i’r Byrddau Iechyd a Llywodraeth Cymru i achub ar y cyfle a gynigiwyd gan adroddiad Arolwg Iechyd Canolbarth Cymru yr Athro Marcus Longley.

Prif argymhelliad yr Arolwg, a sefydlwyd gan y Gweinidog Iechyd ym mis Tachwedd diwethaf, yn dilyn pwysau gen i ynghyd â meddygon ac ymgyrchwyr iechyd o ganolbarth Cymru. Un o brif amcanion yr adroddiad yw i greu Rhaglen Gydweithredol Gofal Iechyd Canolbarth Cymru, sy’n cwmpasu tri bwrdd iechyd, er mwyn cynllunio dyfodol iechyd yn y canolbarth.

Mae’n hollbwysig ein bod yn cymryd y cyfle hwn i roi rôl strategol i Ysbyty Bronglais o fewn cynllunio iechyd i ganolbarth Cymru gyfan. Yn hytrach na bod ar y cyrion, dylid rhoi’r pwysigrwydd canolog y mae Bronglais yn ei haeddu, ynghyd â sicrwydd tymor hir.

Er mwyn gwneud hyn, mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru a’r tri bwrdd iechyd perthnasol cydweithio er mwyn gweithredu ar y weledigaeth a amlinellwyd gan yr Athro Longley. Mae’n ddarn cynhwysfawr iawn o waith sy’n hoelio sylw ar wendidau’r drefn bresennol a’r sialensiau sydd o’n blaenau.

Rwy’n gobeithio y bydd y corff newydd yn gryf, ac y bydd yn cael ei gadeirio gan berson annibynnol o sylwedd.

Mae’r ffaith fod y Llywodraeth wedi comisiynu’r Arolwg yma yn gydnabyddiaeth fod Bronglais yn wahanol. Mae gennym anghenion penodol yn y canolbarth oherwydd pellterau teithio. Dyw modelau trefol o wasanaeth iechyd ddim yn berthnasol fan hyn.

Mae’n rhaid i Fronglais fod yn ganolbwynt cynaliadwy i wasanaethau craidd, wedi ei arwain gan dim o feddygon profiadol sy’n cynnig y math o wasanaethau angenrheidiol o fewn pellter teithio rhesymol. Fel y noda’r adroddiad, yn ein hardal ni mae hefyd rhaid cydweithredu’n well o ran gofal cynradd.

Dyw’r adroddiad yma ddim yn ddiwedd ar y frwydr dros wasanaethau ym Mronglais, ond mae’n cynnig cyfle hanesyddol.Mae’r awgrymiad o Grwp Cydweithredol y Canolbarth i reoli y newidiadau a’r gwelliannau sydd angen yn ffordd glir ymlaen.

 Cymrwch yr amser i ddarllen y darn gwaith pwysig yma drwy glicio fan hyn.

 

Advertisements

A future NHS for mid Wales with Bronglais at its heart

elin docs (1)

Today, the much-awaited Longley Report on Mid-Wales Healthcare and Bronglais has finally been released. Here we finally have a recognition of the unique set of challenges facing our rural health needs.

Now it’s time for the Health Boards and the Welsh Government to seize the opportunity offered by the report of Professor Marcus Longley’s Mid Wales Health Review.

The Review was commissioned by the Health Minister last November, following calls from myself and a delegation of mid-Wales doctors and campaigners. One of its main recommendations is to create a Mid Wales Health Collaborative across three health boards in order to plan for the future of healthcare in mid Wales.

It’s vital that we take this opportunity to give Bronglais Hospital a strategic role in healthcare for the whole of mid Wales. Rather than being on the fringes of health planning, it should be given the central importance it deserves, and long-term certainty.

In order to do this, the Welsh Government and the three health boards involved need to work together to embrace the blueprint outlined by Professor Longley’s report. This is an authoritative piece of work outlining the weaknesses of the present model and the challenges that lie ahead.

I hope that the new Mid Wales Collective will be strong, and chaired by a respected and independent figure.

The fact that this Review was commissioned was a recognition that Bronglais is different. We have distinct needs in mid Wales because of the travelling distances involved. Urban models of healthcare just don’t work.

Bronglais has to be a sustainable hub for core services, led by a team of experienced consultants maintaining the kinds of services that have to be available within reasonable travelling distance. As the Review notes, Bronglais has to be part of a fully integrated primary and secondary system for mid Wales. The population is too small for units to be in isolation and GP practices and other forms of primary care need to be strengthened by greater collaboration.

This report isn’t the end of the battle for services at Bronglais, but it offers an historic opportunity. Longley provides a Blueprint for the future and the proposed new Mid Wales Health Collaborative is the vehicle to deliver on the improvements needed.

Please take the time to read the report by clicking this link.

 

 


 

Galw am ddatblygiad ar gynlluniau gorsaf Bow Street

elin gorsaf 3

Yr wythnos hon, cwestiynais Lywodraeth Cymru ar eu cynlluniau hir eu trafod i ailagor gorsaf trenau yn Bow Street.

Cafodd gynllun ei greu tair mlynedd yn ôl, sy’n cynnwys gorsaf tuag at ben de’r pentref, a hefyd cynlluniau ar gyfer gwasanaeth parcio a theithio. Er hynny, hyd yn hyn, does yna ddim cynydd wedi bod wrth fynd ati i wireddu’r syniad.

Codais y mater mewn sesiwn cwestiynnu’r Gweinidog Trafnidiaeth yn y Cynulliad. Roeddwn i’n falch i glywed bod Llywodraeth Cymru dal yn barod i gynnig arian cyfatebol i’r prosiect, a’u bod yn pwyso ar Lywodraeth y DG a Network Rail i gynnig cyllid.

Mae’r gwasanaeth tren bob awr, sy’n cychwyn o’r gwanwyn nesaf, yn cynnig mwy o reswm dros ail-ystyried gwasanaethau i deithwyr yn ôl ac ymlaen i’r gwaith ar hyd y llinell – yn arbennig yn Bow Street, pentref sydd wedi tyfu’n sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf.

Os bydd datganoli o’r pwerau rhwydwaith trenau yng Nghymru yn y dyfodol agos, fel y gobeithiwn ni, mae’r prosiect hwn yn un sydd wedi’i crefftio’n dda, ac yn ymgeisydd cryf iawn ar gyfer buddsoddant.

Gall orsaf drenau adferedig yn Bow Street lleihau’r traffig i mewn i Aberystwyth a hefyd lleihau’r broblem parcio yn y dref. Bydd y prosiect hefyd yn costio ffracsiwn o’r pris mae Llywodraeth Cymru’n bwriadu ei gwario ar estyniad byr i’r M4.

Calling for progress on Bow Street station

elin gorsaf 3

This week I have challenged the Welsh Government on the long-discussed idea of reopening a railway station in Bow Street.

Detailed plans were drawn up some three years ago, which included a station at the southern end of the village together with park and ride facilities. But no progress has been made on bringing the project to fruition.

I personally raised the issue in this week’s questions to the Transport Minister in the National Assembly. I was pleased to hear that the Welsh Government is still willing to commit match funding to this project, and were pressing the UK Government and Network Rail to provide investment.

The more frequent service that we’ll see on the line from next spring gives an even stronger reason to look at commuter services along the line – particularly at Bow Street, a village which has grown substantially in population in recent years.

If, as we hope, progress is made on devolving rail infrastructure powers to Wales in the near future, this is a project that’s well-developed, and a prime candidate for investment.

A restored railway station in Bow Street could reduce the traffic into Aberystwyth and help ease parking problems in the town. It would also cost a tiny fraction of the amount which the Welsh Government is planning to spend on a short stretch of the M4.

 

Positive report on Rhiannon Ward after spot-check inspection

elin bronglais (2)

I would like to offer my biggest congratulations to the staff at Bronglais Hospital following an unannounced inspection by Health Inspectorate Wales (HIW).

The ‘Dignity and Essential Care’ inspection of Rhiannon Ward concluded that the staff were friendly, approachable and organised, and sought at all times to ensure a positive experience for patients.

While some areas for improvement were identified, mainly around better arrangements for keeping records, the report was generally very positive, and noted good leadership and standards of cleanliness.

This report shows a real dedication to high standards in patient care. Staff in our NHS are often stretched, and the areas identified as needing further work in this report – such as cumbersome record-keeping – are reflective of this.

But the overall conclusion is that the ward is maintained to high standards of cleanliness, that patients are well cared-for even if they have complex needs, with some truly exemplary aspects of good practice.

I hope that the Hospital and the Health Board will respond positively to the minor issues raised, but we can be proud of the standards shown by this inspection.

This shows that a stronger system of inspection by Health Inspectorate Wales, which I have called for for some time, can be a very positive force in maintaining and improving standards. It also strengthens the argument for moving in the longer term to a paperless NHS, so that staff can be freed to care for patients and record-keeping is less of a burden.

Adroddiad cadarnhaol ar Ward Rhiannon yn dilyn archwiliad

elin bronglais (2)

Hoffwn longyfarch staff Ysbyty Bronglais yn dilyn hapwiriad (spot-check) gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIG).

Canlyniad yr arolygiad ‘Urddas mewn Gofal Hanfodol’ ar Ward Rhiannon oedd bod staff yn gyfeillgar, yn hawdd mynd atynt ac yn drefnus, ac yn ceisio, ar bob adeg, i gynnig profiad cadarnhaol i’w cleifion.

Er bod nodyn i wella mewn rhai meysydd, yn bennaf  ynglŷn â threfnu a chadw cofnodion, roedd yr adroddiad yn gyffredinol yn gadarnhaol iawn, a nododd fod arweinyddiaeth y ward yn dda, a bod safonau glendid yn uchel.

Mae’r adroddiad hwn yn dangos ymroddiad gwirioneddol at gadw safonau uchel mewn gofal i gleifion. Gan amlaf, mae staff ein Gwasanaeth Iechyd wedi’i gorymestyn, ac mae’r nodau yn yr adroddiad, sy’n cyfeirio at yr angen i wella, yn arwydd o hwn.

Ond y casgliad, yn gyffredinol, yw bod y ward yn cael ei gynnal i safon uchel o lendid, bod gofal o safon yn cael ei gynnig i’r cleifion, hyd yn oed os oes yna ofynion arbennig neu gymhleth ganddynt. Mae yna enghreifftiau  yno o arferion gofal gwirioneddol dda.

Gobeithiaf y bydd yr Ysbyty a’r Bwrdd Iechyd yn ymateb yn gadarnhaol i’r man faterion a gododd, ond mae yna dal reswm i ymfalchïo yn y safonau sydd wedi dod i’r golwg yn yr arolygiad hwn.

Mae hwn yn dangos sut gall trefniant arolygu cryfach gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, yn gallu fod yn gadarnhaol wrth gynnal a gwella safonau, fel rydw i wedi nodi sawl gwaith. Mae hi hefyd yn cryfhau’r ddadl dros symud, yn yr hirdymor, at Wasanaeth Iechyd di-bapur, fel bod staff yn medru canolbwyntio ar gynnig gofal i’w cleifion, a bod cadw cofnodion yn llai o faich.

Prif Weinidog yn cefnogi’r syniad o ail-agor llinell rheilffordd Aberystwyth i Gaerfyrddin

With local councillor Alun Williams at Aberystwyth station

Gyda’r cynghorydd Alun Williams yng ngorsaf Aberystwyth

 

Roeddwn yn falch iawn o glywed datganiad diweddar gan Brif Weinidog Cymru, lle y mynegodd ei gefnogaeth dros ailagor cyswllt rheilffordd i’r de o Aberystwyth trwy Dregaron a Llanbed.

Mewn sesiwn craffu ddiweddar yn Hendy Gwyn ar Dâf, dywedodd y Prif Weinidog mewn ymateb i gwestiwn gen i ei fod yn cefnogi’r egwyddor o ailagor y linell.

Dyma’r datganiad mwyaf cadarnhaol y cawsom hyd yn hyn gan Lywodraeth Cymru ar y pwnc yma.

Ry’n ni’n gwybod, ac fe nododd y Prif Weinidog, na fydd hyn yn brosiect tymor-byr, ac fod yna anawsterau peirianyddol yn ogystal â’r angen i ddatganoli pwerau llawn dros isadeiledd rheilffordd i Gymru.

Ond mae ei gefnogaeth i’r egwyddor, a’i ddatganiad ei fod yn gweld manteision y fath brosiect i’n hardal, yn newyddion da. Mae’r Prif Weinidog yn cydnabod y byddai rheilffordd o fudd i nifer o gymunedau, gan gynnwys Llanilar, Tregaron a Llanbed.

Mae ymgyrch Traws-Link Cymru i ailagor y lein yn amlwg yn cael effaith, ac edrychaf ymlaen at barhau i weithio gyda nhw i bwysleisio’r achos dros fuddsoddi mewn rheilffyrdd yn y gorllewin ar bob cyfle. Mae achos gref iawn dros gynnal astudiaeth lawn o’r posibiliadau.

Cliciwch yma i weld clip o’r cyfarfod.