Gwasanaeth Ambiwlans yn Achosi Pryder Yng Ngheredigion ac ar Hyd Cymru Gyfan.

Elin JOnes Ysbyty Bronglais

Mae’r newyddion bod cyfnodau ymateb y gwasanaeth Ambiwlans yng Nghymru yn gwaethygu o dan reolaeth Llywodraeth Lafur yng Nghymru yn peri pryder. Targed yr ymddiriedolaeth Ambiwlans yw cyrraedd 65% o alwadau brys o fewn 8 munud. Y ffigwr ar gyfer mis Gorffennaf oedd 58.3%, gyda rhai ardaloedd, gan gynnwys Ceredigion, yn gostwng o dan 50%.
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau er mwyn ymestyn ‘Menter Trafnidiaeth Amgen’ i ogledd Cymru gan ychwanegu at y prosiect peilot sydd eisoes ar waith yn y de-ddwyrain. Mae’r fenter yn annog cleifion o flaenoriaeth isel i ddod o hyd i ffyrdd eraill o gyrraedd ysbytai, gan gynnwys tacsis neu drwy gael cynnig lifft.
Fel Gweinidog Iechyd yr Wrthblaid, mae’n flin gen i glywed y newyddion, oherwydd mae’n amlwg bod y gwasanaeth Ambiwlans o dan straen sy’n cynyddu’n gyson. Croesawaf y buddsoddiad yn y cerbydau newydd a chyflogi’r staff ychwanegol, ond er i nifer o addewidion gan Lywodraeth Cymru, mae targedau’r ymddiriedolaeth Ambiwlans yn dal i achosi pryder mawr i bobl Ceredigion a Chymru gyfan.
Mae angen ystyried y sefyllfa yn ei chyfanrwydd, a hynny gyda chydweithrediad gwell gyda’r Byrddau Iechyd amrywiol er mwyn lleihau’r oedi wrth drosglwyddo cleifion. Byddwn yn ystyried canlyniadau’r arbrawf ‘Menter Trafnidiaeth Amgen’. Er bod yn rhaid i’r gwasanaeth ambiwlans blaenoriaethu achosion brys, nid oes moddau teithio arall i’w gael o hyd i bawb, ac mae’n rhaid i ni sicrhau nad yw ardaloedd fel Ceredigion dan anfantais bellach.
Mae’r sefyllfa’n gymaint â hynny’n fwy difrifol o ganlyniad i dargedau amser yn cael eu methu mewn rhai adrannau damwain ysbytai Cymru sydd, yn ei tro, wedi arwain at rai achosion eithafol lle mae cleifion wedi gorfod aros yn segur am gyfnodau hir mewn Ambiwlansys. Gosododd Llywodraeth Cymru targed amser o 4 awr ar gyfer 95% o achosion ac fe’i methwyd unwaith eto. Mae’r Gwasanaeth Iechyd yng Ngheredigion wedi medru cadw’r ffigyrau’n uchel, gan drin 92.5% o ymwelwyr i’r gwasanaethau damwain o fewn yr amser nodedig. Ond, yn anffodus, ni ellid dweud yr un peth am fyrddau iechyd eraill ar hyd Cymru, gydag ond 17% o ymwelwyr i Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn cyrraedd y targed.
Er yn amlwg i ni groesawi’r lleihad mewn niferoedd y cleifion sy’n aros dros 12 awr i dderbyn triniaeth yn yr adrannau damwain, mae’r ystadegau amseroedd aros yn ddatganiad clir eu bod yn dal i fod dan straen. Dyma pam mae Plaid Cymru yn gwrthwynebu cynlluniau Llywodraeth Cymru Lafur i weithredu llai o adrannau damwain yng Nghymru.
Mae ymdrin â phroblem y cyfnodau aros hir yn yr adrannau damwain yn gofyn am wasanaethau gwell er mwyn cadw pobl yn y gymuned, a hynny trwy system Iechyd a Gofal Cymdeithasol sydd wedi cyfuno er mwyn galluogi i gleifion cael eu rhyddhau o’r ysbyty’n gynt. Dyma pam fod Plaid Cymru wedi cytuno gyda Llywodraeth Cymru ar fuddsoddiad o £50 miliwn i gronfa ofal canolraddol er mwyn cynnig y gwasanaethau hyn o fewn y gymuned, a hefyd wedi cynnig cyfuniad i’r gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
Fe fydd ein cynllun uchelgeisiol i gyflogi dros 1,000 o ddoctoriaid ychwanegol dros ddau dymor o Lywodraeth wedi’i harwain gan Blaid Cymru yn cael effaith trawiadol ar gyfnodau aros.

Advertisements

Comments are closed.