Rhoi chwarae teg i bobl anabl

Rwy’n falch bod mudiad Cyngor ar Bopeth yng Ngheredigion yn ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth am y problemau enfawr gyda budd-daliadau anabledd sydd wedi digwydd ers 2010.

Rhoddodd y Llywodraeth Glymblaid yn San Steffan y cytundeb i gynnal asesiadau ffitrwydd ar gyfer gwaith i’r cwmni preifat Atos, mewn ymgais i dorri taliadau lles. Diddymwyd contract y cwmni yn gynharach eleni ar ôl beirniadaeth ddifrifol o’i berfformiad. Erbyn hyn, mae adolygiad ar waith gan y Llywodraeth o’r system ar gyfer gwirio os yw pobl yn iach i weithio, ac mae CAB yn ymgyrchu am system decach, sy’n gwneud y penderfyniad iawn y tro cyntaf. Mae mwy o wybodaeth am yr ymgyrch ar gael yma: http://www.citizensadvice.org.uk/fitforwork.

Rwy’n gwybod o ‘ngwaith achos fod problemau mawr gyda’r ffordd y mae Llywodraeth San Steffan yn diwygio’r system lles. Mae llawer o bobl wedi wynebu caledi gwirioneddol oherwydd safon gwael y gwaith a wnaed ar ôl i’r asesiadau gael eu trosglwyddo i Atos. Mae’r problemau hyn yn rhannol gyfrifol am y cynnydd yn y niferoedd sy’n defnyddio banciau bwyd ledled Ceredigion. Rwy’n cefnogi galwad CAB ar i’r Adran Waith a Phensiynau i wrando mwy ar dystiolaeth gan y gweithwyr iechyd proffesiynol a gofal cymdeithasol sy’n adnabod pobl orau, bod rhaid i’r cwmni sy’n rhedeg asesiadau fod yn atebol am wasanaeth gwael, a bod budd-dal yn parhau i gael ei dalu tra fod pobl yn apelio yn erbyn penderfyniadau. Ar hyn o bryd, mae gormod o lawer o bobl yn dioddef oherwydd methiannau’r system.

Advertisements

Comments are closed.