Watkin Jones Davies, 27/12/1893 – 14/11/1918

Dyma hanes un dyn ifanc arall a laddwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd yn ffermwr ifanc o Silian, Llanbedr Pont Steffan. Roedd yn frawd i fy hen nain. Ei enw oedd Wat.

Sawl blwyddyn yn ôl, adroddodd fy Anti Betty wrthym hanes brawd iau ei mam, Wat. Ef oedd mab ieuengaf Samuel a Sarah Davies, Coedparc. Roedd ganddo 10 chwaer ac un brawd hŷn. Yn union cyn dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf, penderfynodd ei dad y dylai ymrestru yn y fyddin, er ei fod wedi eithrio o wneud hynny, fel yr unig fab ar ôl yn gweithio ar y fferm. Samuel Davies y tad, mae’n debyg, oedd yn meddwl ei fod yn cael ei faldodi gan ei holl chwiorydd a phenderfynodd y byddai’r fyddin galedu ef ar gyfer bywyd ffermio. Rhoddodd Samuel rai ceffylau ychwanegol i’r fyddin fel y byddent yn derbyn ei fab. Erbyn 1914 roedd Watkin Jones Davies yn Iwmyn Penfro a phan dorrodd rhyfel allan, nid oedd ganddo ddewis ddychwelyd i’r fferm. Roedd yn rhaid ymladd.

Wat ar gefn ceffyl

Dychwelodd Wat byth i redeg y fferm deuluol a bu farw 3 niwrnod ar ôl y cadoediad ar 14 Tachwedd, 1918 mewn ysbyty milwrol yr Almaen yn Cologne o glwyf i’w goes y dioddefodd ym Mrwydr Epehy ar y Somme ar 18 Medi 1914. Bu farw ei dad, Samuel Davies, ychydig fisoedd yn ddiweddarach. Pwy sy’n gwybod os mai euogrwydd o anfon ei fab yn ddiangen i ryfel oedd achos y farwolaeth honno? Etifeddwyd y fferm, Coedparc, gan un o’r merched a’i disgynyddion sy’n rhedeg y fferm hyd heddiw.

Rhyfel Watkin

Treuliodd Wat y rhan fwyaf o’r rhyfel yn y Dwyrain Canol, yn bennaf yn yr Aifft. Unodd Iwmyn Penfro gyda’r Gatrawd Gymreig ac ymladdodd drwy’r Ymgyrch Palesteinaidd, ym Mrwydr Gaza a Brwydr Jerwsalem. Galwyd y Gatrawd i Ffrynt y Gorllewin yn 1918 a chyrraedd Marseilles ym mis Mai 1918. Yna, cymerasant ran yn Ail Frwydr Baupaume ac yn Fflandrys cyn dychwelyd i’r Somme ac yn ymladd Brwydr Epehy fel rhan o’r cyrch tuag at Linell Hindenburg. Clwyfwyd Watkin a’i ddal gan yr Almaenwyr.

Roedd Watkin yn ysgrifennwr toreithiog i’w chwiorydd yn ystod ei 4 blynedd yn y rhyfel. Mae’r llythyrau, lluniau a chardiau post i un o’i chwiorydd, Sarah Ann, Dolaugwyrddion, wedi goroesi hyd heddiw. Mae llawer o lythyrau eraill yn gorwedd rhywle, heb eu darganfod. Ysgrifennodd at ei chwaer yn Saesneg, sydd ddim yn syndod mawr, ond ffurfioldeb y llythyrau a safon yr ysgrifennu a’m synnodd yn fwyaf. Am fab i ffermwr ar ddechrau’r 20fed ganrif, rhaid ei fod wedi cael addysg dda. Mae’r llythyrau yn taro fi fel eu bod yn llawn o hiraeth anysgrifenedig ar gyfer gartref. Mae’n gofyn yn aml y tywydd a’r cynhaeaf. Mae’n trafod yr amrywiol fabanod a anwyd i’r teulu ac mae’n ddiolchgar am barseli a dderbyniodd bob amser, yn enwedig pan oeddent yn cynnwys darn o gacen briodas.

Mae diflastod rhyfel yn cael ei awgrymu yn rhai llythyron, ond nid oes llawer o fanylion penodol o ymladd ac arswyd rhyfel. Mae un eithriad mewn llythyr a ysgrifennwyd ar 6 Ionawr, 1918 yn rhywle o’r Dwyrain Canol lle mae’n dweud,
“I am sorry to say that on the 6th of November, the best part of my Platoon was killed, and wounded, and as it happens I was in command of them that time, the Sergt that’s with me was left behind in a reinforcement camp, and my Platoon Officer, was acting Second in Command of the Company that day, also he was wounded and by today he has been invalided back to England. Just fancy they were dropping both sides of me, and I came through without a scratch, which I never expected that I would”.

Mewn rhai llythrennau mae’n sôn am leoedd y clywodd amdanynt yn yr Ysgol Sul, glannau’r Nîl yn benodol. Anfonodd gardiau post o Cairo ac Alexandria. Mae ei lythyrau yn awgrymu ei fod wedi dychwelyd adref am gyfnodau, er nad oes unrhyw fanylion am ba mor aml y byddai wedi dychwelyd yn ystod y 4 blynedd. Ar ryw adeg yn ystod y Rhyfel, fe’i gwnaed yn Sarsiant.

Cofir am Watkin Jones Davies ar y Gofeb Ryfel yn Llanbedr Pont Steffan ac ar blac yng Nghapel Bethel, Silian. Cyflwynwyd ef gyda chloc i ddathlu ei weithredoedd ym Mhalesteina gan y Capel. Mae hefyd yn cael ei gofio gan ei deulu.

Teulu Coedparc, gyda Wat yn ifanc iawn ar lin ei dad

Teulu Coedparc, gyda Wat yn ifanc iawn ar lin ei dad

Elin Jones, ei gor, gor nith
Awst 2014

Advertisements

Comments are closed.