Monthly Archives: March 2014

Labour Party shuts down debate on the Welsh NHS

This morning in the National Assembly’s Health Committee, the Labour Party seemed intent on shutting down debate as Labour committee members voted down my proposal to hear evidence from the Labour MP Ann Clwyd.
I proposed to invite Mrs Clwyd to the committee to hear evidence from her about her correspondence from patients in the Welsh NHS, but it was voted down on block by Labour members.
I’m dismayed at the decision; the Welsh Government seems to be burying its head in the sand instead of working constructively to build a better health service.
Ann Clwyd has gained valuable information on the Welsh NHS from a patient perspective from the work that she has done.
This could have been an important opportunity to share her conclusions and would have allowed the committee to scrutinise her work in terms of the information that she has gathered from Welsh patients.
I know that I have constituents in Ceredigion who wrote to Ann Clwyd and they have been outraged by the First Minister’s attack on her last week and they will be furious about this refusal.

Advertisements

Y Blaid Lafur yn cau’r drws ar graffu ar y gwasanaeth iechyd

Bore ma, yn y Pwyllgor Iechyd yn y Cynulliad, caeodd y Blaid Lafur ar unrhyw ddadl wrth i aelodau Llafur y Pwyllgor bleidleisio yn erbyn fy nghynnig i glywed tystiolaeth gan yr AS Llafur Ann Clwyd.
Fy mwriad oedd gwahodd Ms Clwyd gerbron y pwyllgor i glywed tystioaleth ganddi am ohebiaeth a dderbyniodd gan gleifion yn Gwasanaethu Iechyd Cymru, ond trechwyd hyn gan bleidlais o’r holl aelodau Llafur.
Roeddwn yn flin iawn gyda’r penderfyniad, sy’n awgrymu i mi fod Llywodraeth Cymru yn claddu eu pennau yn y tywod yn hytrach na gweithio’n adeiladol i greu gwell gwasanaeth iechyd.
Cafodd Ann Clwyd wybodaeth werthfawr am GIG Cymru o safbwynt cleifion oherwydd y gwaith a wnaeth. Gallasai hyn fod wedi bod yn gyfle pwysig i rannu ei chasgliadau a byddai’r pwyllgor wedi gallu craffu ar ei gwaith o ran y wybodaeth a gasglodd gan gleifion Cymreig.
Rwy’n gwybod fod nifer o bobl yng Ngheredigion sydd wedi ysgrifennu at Ann Clwyd ac yr oeddent wedi gwylltio gydag ymosodiad y Prif Weinidog arni yr wythnos ddiwethaf; byddant yn ddig iawn o glywed am hyn hefyd.

Sioe Aberystwyth Show

Yn mwynhau cwmni aelodau CFFI yn Sioe Aberystwyth Enjoying the company of YFC members in Aberystwyth Show

Yn mwynhau cwmni aelodau CFFI yn Sioe Aberystwyth
Enjoying the company of YFC members in Aberystwyth Show

Dim ond 2 ddiwrnod sydd ar ol i bleidleisio dros Sioe Aberystwyth a Sir Ceredigion yn rownd derfynol cystadleuaeth y Farmers Guardian!

Only 2 days remain to support the Aberystwyth & Ceredigion County Show in the final of the Farmers Guardian comeptition!

http://www.farmersguardian.com/your-space/competitions/show-business-2014-vote-now-for-your-favourite-show/62625.article

Pryder newydd dros wasanaethau’r galon ym Mronglais

Dros yr ychydig wythnosau diwethaf, ac yn wir yn fy araith yng nghynhadledd wanwyn Plaid Cymru ar y penwythnos, rwy wedi codi problemau gyda’r gwasanaeth cardioleg yn y gwasanaeth iechyd.

Mae adolygiad o wasanaethau y galon yn ardal Bwrdd Hywel Dda, fodd bynnag, yn bygwth gwneud y sefyllfa’n waeth fyth, drwy gyflwyno cynlluniau i ganoli ymhellach yng Nghaerfyrddin.

Mae cyhoeddiad heddiw yn annisgwyl, a bydd yn ergyd enfawr i bobl yng Ngheredigion a Sir Benfro. Bydd yn gadael cleifion yng Ngheredigion a Sir Benfro heb fynediad lleol i wasanaethau’r galon sydd mor hanfodol i achub bywydau. Bydd hyn yn achosi llawer iawn o bryder.

Mae angen cadw gwasanaethau achub bywyd mor agos â phosib at y cleifion. Mae’r cyhoeddiad heddiw yn ei gwneud yn glir y bydd disgwyl i rai cleifion deithio hyd at awr a hanner cyn derbyn ymyraeth feddygol cychwynnol, ac a fydd yn achosi llawer iawn o bryder.

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-26550529

New concern over heart treatment at Bronglais

Over the past few weeks, and indeed in my speech to the Plaid Cymru spring conference at the weekend, I’ve raised problems with the cardiology service in the NHS.

A review of heart services in the Hywel Dda Board, though, threatens to make the situation even worse, by putting forward plans to further centralise at Carmarthen.

Today’s announcement is unexpected and will be a huge blow to the people in Ceredigion and Pembrokeshire. That will leave patients in Ceredigion and Pembrokeshire without local access to cardiac services that are so critical to saving lives. This will cause a huge amount of concern in these communities.

We need to keep life-saving hospital services as close as possible to the patients. The announcement today makes it clear that some patients will be expected to travel up to an hour and a half before receiving initial medical intervention, and that will cause a huge amount of worry.

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-26550529

Swallow Boats

Meeting Matt Newland at the Swallow Boats yard in Gwbert  Yn cwrdd a Matt Newland yn iard Swallow Boats

Meeting Matt Newland at the Swallow Boats yard in Gwbert
Yn cwrdd a Matt Newland yn iard Swallow Boats

The investment by Swallow Boats of £200,000 is great news for the Cardigan area. This is an impressive local, high-tech company which already employs a number of people. They’ve been planning the growth of their business for some time, as I found out when I visited them last year. Best of luck to Matt and the team with the next phase of their expansion.

Gwych yw’r newyddion fod cwmni cychod Swallow Boats yn buddsoddi £200,000 mewn ymestyn eu iard ger Aberteifi. Es i weld y tim y llynedd a thrafod eu cynlluniau. Mae’n gwmni sy’n cyflogi crefftwyr lleol ac yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf. Pob lwc i Matt a’r criw.

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-mid-wales-26519173
http://www.swallowboats.com/

Dealing with the after-effects of the storms

wires
A number of agencies have done excellent work to recover from January and February’s storms and ensure that Ceredigion is open for business.

One important aspect that needs attention is our communications network; my constituency office has had a significant number of calls about phone and broadband problems in the wake of the wind and rain.

We’re in regular touch with BT, and have brought a number of cases to their attention. I understand that there are about four times as many faults as usual, mainly due to the rough weather, and the company has been bringing in additional staff from outside the area to try and deal with the problems.

A number of issues have now been sorted – for instance in the Ystwyth valley, Trefeurig and Llandyfriog – and my constituency office continues to work with BT to help residents where we can.