Diwygio iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Ysbyty Bronglais Hospital

Ysbyty Bronglais Hospital


Wythnos yma, lansiais i bapur sydd yn ymgynghori ar y ffordd orau i beri diwygio y mae ei fawr angen ar iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae’r papur yn amlinellu dau ddewis i uno iechyd a gwasanaethau cymdeithasol er mwyn cyflwyno gwasanaethau cynaliadwy tymor-hir ar gyfer y dyfodol. Mae’r model presennol, sydd yn aml yn gweld dwy system iechyd a gwasanaethau cymdeithasol gwahanol yn gwrthdaro dros feysydd cyfrifoldeb ariannol, wedi ei feirniadu yn llym.

Un o’r modelau a gynigir yw dileu Byrddau Iechyd Lleol a rhoi yn eu lle un Bwrdd Iechyd Cenedlaethol i gyflwyno gofal eilaidd a thrydyddol. Byddai awdurdodau lleol yn cael y cyfrifoldeb o gyflwyno gwasanaethau iechyd gofal sylfaenol a chymunedol. Y dewis arall yn y papur yw dwyn gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion dan gyfrifoldeb y saith Bwrdd Iechyd Lleol.

Mae a wnelo’r cynigion hyn â mireinio’r system fel bod gennym wasanaeth mwy deinamig o lawer. Mae’n amlwg bod y model presennol o iechyd a gofal cymdeithasol yn rhy afrosgo o lawer. Mae gormod o ffiniau yn y system sydd yn achosi biwrocratiaeth ddiangen sydd yn oedi trosglwyddo cleifion trwy eu proses o wella. O ganlyniad, mae rhwystrau yn y system sydd yn costio arian ac amser i ni.

Dyna pam fy mod am ddwyn iechyd a gofal cymdeithasol yn nes at ei gilydd fel y gallwn leihau’r ffiniau diangen hyn. Mae system iechyd a gofal cymdeithasol integredig, fydd yn buddsoddi yn y math iawn o wasanaethau i gadw pobl allan o’r ysbyty a chaniatáu iddynt fyw yn annibynnol, yn flaenoriaeth os ydym am wneud y genedl yn iachach. Mae diwygio tameidiog fel sy’n cael ei gynnig gan Lywodraeth Cymru, yn gam tymor byr fydd yn arwain at fethiant yn y pen draw.

Daeth yn bryd gweithio yn glyfrach, cydweithio mwy a rhoi anghenion y cleifion yn gyntaf. Yr unig ffordd i wneud hyn yw trwy greu Gwasanaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cenedlaethol newydd. Mae Plaid Cymru wedi cynnig dwy ffordd o gyflwyno gwell system. Un dewis sydd gennym fyddai dileu’r saith Bwrdd Iechyd Lleol presennol a rhoi yn eu lle un Bwrdd Cenedlaethol fyddai’n cyflwyno gwasanaethau arbenigol ac ysbyty. Byddai hyn yn rhoi cynllun cenedlaethol i’w gyflwyno yn lleol. Dan y model hwn, byddai gofal iechyd sylfaenol a chymunedol yn cael eu cyflwyno ochr yn ochr â gwasanaethau cymdeithasol gan awdurdodau lleol. Dewis arall yw i wasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion ddod yn gyfrifoldeb y Byrddau Iechyd Lleol. Yn yr achos hwn, buaswn am weld BILl yn cael eu gwneud yn fwy democrataidd ac atebol.

Buasem yn gwahodd unrhyw un sydd â diddordeb yn ein gwasanaeth iechyd a’i ddyfodol i gyfrannu at y ddadl.

Gellir canfod y papur ymgynghori yn fan hyn http://www.plaidcymru.org/uploads/policies/Health_and_Social_Care_Merger_CYM.pdf

Advertisements

Comments are closed.