Monthly Archives: February 2014

A new way forward for health and social care

Ysbyty Bronglais Hospital

Ysbyty Bronglais Hospital


This week, I launched a paper which consults on the best way to bring about a much-needed alignment of Health and Social Care.

The paper outlines two options to merge Health and Social Services in order to deliver long-term sustainable services for the future. The current model, which often sees two separate systems of Health and Social Services in conflict over areas of financial responsibility, has received criticism by many.

One of the models proposed in the paper is to scrap Local Health Boards and replace them with one National Health board to deliver secondary and tertiary care. Local Authorities would be given the responsibility to deliver primary care and community health services. The other option presented in the paper is to bring adult social care services under the responsibility of the seven Local Health Boards.

These proposals are about streamlining the system so that we have a much more dynamic service. It’s clear that the current model of Health and Social Care is too cumbersome. There are too many boundaries in the system that cause unnecessary bureaucracy which delays the transfer of patients throughout their recovery process. As a result, there are blockages in the system that cost us time and money.

That’s why I want to bring health and social care closer together so that we can reduce these unnecessary boundaries. An integrated Health and Social Care system, which invests in the right kind of services to keep people out of hospital and allow them to live independently, is a priority if we are to make the nation healthier.

Piecemeal reform, as is proposed by the Welsh Government, is short-sighted and will, ultimately, end in failure. The time has come to work more smartly, more collaboratively and put the needs of patients first. This can only be achieved through the creation of a new National Health and Social Care service.

The Party of Wales has proposed two ways for the delivery of an improved system. One option that I am proposing would see the existing seven Local Health Boards scrapped and replaced with one National Board that would deliver acute specialist and hospital services. This would enable a National plan for local delivery. Under this model, primary and community Health would be delivered alongside social services by local authorities. Another option that we are proposing is for the delivery of Adult Social Care Services to become the responsibility of Local Health Boards. In this case I would want to see LHBs be made more democratic and accountable.

We would invite anyone with an interest in our health service and its future to contribute to the debate.

The consultation paper can be accessed here http://www.partyofwales.org/uploads/policies/Health_and_Social_Care_Merger.pdf

Advertisements

Diwygio iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Ysbyty Bronglais Hospital

Ysbyty Bronglais Hospital


Wythnos yma, lansiais i bapur sydd yn ymgynghori ar y ffordd orau i beri diwygio y mae ei fawr angen ar iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae’r papur yn amlinellu dau ddewis i uno iechyd a gwasanaethau cymdeithasol er mwyn cyflwyno gwasanaethau cynaliadwy tymor-hir ar gyfer y dyfodol. Mae’r model presennol, sydd yn aml yn gweld dwy system iechyd a gwasanaethau cymdeithasol gwahanol yn gwrthdaro dros feysydd cyfrifoldeb ariannol, wedi ei feirniadu yn llym.

Un o’r modelau a gynigir yw dileu Byrddau Iechyd Lleol a rhoi yn eu lle un Bwrdd Iechyd Cenedlaethol i gyflwyno gofal eilaidd a thrydyddol. Byddai awdurdodau lleol yn cael y cyfrifoldeb o gyflwyno gwasanaethau iechyd gofal sylfaenol a chymunedol. Y dewis arall yn y papur yw dwyn gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion dan gyfrifoldeb y saith Bwrdd Iechyd Lleol.

Mae a wnelo’r cynigion hyn â mireinio’r system fel bod gennym wasanaeth mwy deinamig o lawer. Mae’n amlwg bod y model presennol o iechyd a gofal cymdeithasol yn rhy afrosgo o lawer. Mae gormod o ffiniau yn y system sydd yn achosi biwrocratiaeth ddiangen sydd yn oedi trosglwyddo cleifion trwy eu proses o wella. O ganlyniad, mae rhwystrau yn y system sydd yn costio arian ac amser i ni.

Dyna pam fy mod am ddwyn iechyd a gofal cymdeithasol yn nes at ei gilydd fel y gallwn leihau’r ffiniau diangen hyn. Mae system iechyd a gofal cymdeithasol integredig, fydd yn buddsoddi yn y math iawn o wasanaethau i gadw pobl allan o’r ysbyty a chaniatáu iddynt fyw yn annibynnol, yn flaenoriaeth os ydym am wneud y genedl yn iachach. Mae diwygio tameidiog fel sy’n cael ei gynnig gan Lywodraeth Cymru, yn gam tymor byr fydd yn arwain at fethiant yn y pen draw.

Daeth yn bryd gweithio yn glyfrach, cydweithio mwy a rhoi anghenion y cleifion yn gyntaf. Yr unig ffordd i wneud hyn yw trwy greu Gwasanaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cenedlaethol newydd. Mae Plaid Cymru wedi cynnig dwy ffordd o gyflwyno gwell system. Un dewis sydd gennym fyddai dileu’r saith Bwrdd Iechyd Lleol presennol a rhoi yn eu lle un Bwrdd Cenedlaethol fyddai’n cyflwyno gwasanaethau arbenigol ac ysbyty. Byddai hyn yn rhoi cynllun cenedlaethol i’w gyflwyno yn lleol. Dan y model hwn, byddai gofal iechyd sylfaenol a chymunedol yn cael eu cyflwyno ochr yn ochr â gwasanaethau cymdeithasol gan awdurdodau lleol. Dewis arall yw i wasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion ddod yn gyfrifoldeb y Byrddau Iechyd Lleol. Yn yr achos hwn, buaswn am weld BILl yn cael eu gwneud yn fwy democrataidd ac atebol.

Buasem yn gwahodd unrhyw un sydd â diddordeb yn ein gwasanaeth iechyd a’i ddyfodol i gyfrannu at y ddadl.

Gellir canfod y papur ymgynghori yn fan hyn http://www.plaidcymru.org/uploads/policies/Health_and_Social_Care_Merger_CYM.pdf

All in a day’s work / Diwrnod llawn yng Ngheredigion

llanrhystudDiwrnod llawn amrywiaeth bywyd Ceredigion. Cyfarfod llawn syniadau gyda Cymdeithas Gofal i ddechrau yna ymweliad â Morfa Llanrhystud i weld y problemau sy’n sefyll wedi’r stormydd. Cymhorthfa yn Llanbed wedyn i drafod mwy am lifogydd, bancie’ bwyd Aberystwyth a Llanbed a gwasanaeth Caplaniaeth Ysbytai o arian cyhoeddus. Yn ola, noson gyda CFFI Ceredigion yn Felinfach.

Fascinating day’s work in Ceredigion. Great meeting with the Care Society to discuss their new projects – some really exciting proposals. Then another meeting to discuss the Storm aftermath at Morfa Llanrhystud. Then a Surgery to discuss Aberystwyth and Lampeter Foodbanks, publicly-funded Hospital Chaplaincy and more floods. Finally Ceredigion Yfc 1/2 hour entertainment night! All of life is here!

Pawb a’i Farn o Aberystwyth

logos4cMwynhais recordio Pawb a’i Farn wythnos dwetha ar gyfer s4c. Cawson ni drafodaeth ar Ysbyty Bronglais, ffioedd addysg uwch, dyfodol amaeth ac effaith y stormydd ar Gymru. Roedd pobl Ceredigion, fel arfer, yn graff ac yn barod eu barn. Ces i sgwrs ddifyr iawn ar ol y rhaglen hefyd gyda disgyblion Ysgol Penweddig, oedd a barn ddiddorol ar faterion ffioedd myfyrwyr.

Mae’r rhaglen ar gael ar wasanaeth ar-lein S4C am y mis nesa – dilynwch y linc yma:
http://www.s4c.co.uk/clic/c_level2.shtml?programme_id=516296317

Last week, I enjoyed taking part on the panel of the S4C discussion show, Pawb a’i Farn. The programme is available via the above link for the next month on the channel’s catch-up service.

1000 doctors policy consultation / ymgynghoriad polisi mil o feddygon

Ysbyty Bronglais Hospital

Ysbyty Bronglais Hospital

You may have seen that Plaid Cymru is consulting on our plans to recruit an additional 1000 doctors over 10 years. The British Medical Journal have published my blog on the issue:

Falle’ch bod chi wedi darllen am ymgynghoriad y Blaid ar gynlluniau i recriwtio 1000 yn fwy o feddygon dros ddeng mlynedd. Mae’r BMJ wedi cyhoeddi fy mlog ar y pwnc:

http://blogs.bmj.com/bmj/2014/02/10/elin-jones-recruiting-an-additional-1000-doctors-for-wales/

Bus User Surgeries / Cymorthfeydd gwasanaethau bws

With councillor Alun Williams at Aberystwyth bus station / Gyda'r cynghorydd Alun Williams yn safle bws Aberystwyth

With councillor Alun Williams at Aberystwyth bus station / Gyda’r cynghorydd Alun Williams yn safle bws Aberystwyth

With other firms having taken over the 40 and 50 services following Arriva’s withdrawal, do you have any queries about bus services in Ceredigion? ‘Bus Users UK’ have organised surgeries, with bus company and local authority representatives, at the following locations:

Nawr fod cwmniau eraill wedi dechrau’r gwasanaeth 40 a 50 yn dilyn ymadawiad Arriva, oes gennych unrhyw gwestiynau am wasanaethau bws yng Ngheredigion? Mae ‘Bus Users UK’ wedi trefnu cymorthfeydd, gyda chynrychiolwyr o’r cwmniau bws a’r awdurdod lleol, yn y llefydd canlynol:

10/2/14
Aberaeron (Sgwar Alban Square) 10-12
Aberteifi / Cardigan (Sgwar Finch Square) 1-3

17/2/14
Aberystwyth (Gorsaf / Station) 10-12
Llanbed / Lampeter (High St) 2-4

18/2/14
Caerfyrddin / Carmarthen (Sgwar Guildhall Square) 2-4