Monthly Archives: December 2013

Cefnogi ymgyrch ‘Bwyta a Gwresogi’

Yn ymweld a banc bwyd Aberteifi efo Phil Buckman

Yn ymweld a banc bwyd Aberteifi efo Phil Buckman

Rwy’ wedi ymweld ddwywaith â Banc Bwyd Aberteifi y mis diwethaf a chanfod eu gwaith da yn helpu rhai sydd mewn angen. Maent yn cynnig gwasanaeth mor werthfawr. Yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig mae’r Banc Bwyd wedi cysylltu â mi i roi gwybod am eu hymgyrch ‘Bwyta a Gwresogi’, ac rwy’n hapus i’w cefnogi.

Mae cynnydd mewn prisiau ynni yn golygu bod cannoedd o bobl ar draws Cymru yn ei chael yn anodd i gadw eu gwres ymlaen os am fwyta’n iawn dros y Gaeaf. Ond mae Banc Bwyd Aberteifi yn cynnig pecynnau bwyd yn y cyfnod cyn y Nadolig i unrhyw un a allai fod mewn sefyllfa o orfod gwneud y dewis. Mae’r Banc Bwyd yn annog unrhyw un sy’n adnabod rhywun sydd mewn angen i gysylltu â Phil Buckman a’r tim ar 01239 615864.

Gall y Nadolig fod yn gyfnod anodd os ydych yn cael trafferth i gael dau pen llinyn ynghyd, yn enwedig gyda chost uchel ynni ar y funud. Byddwn yn annog pobl yn ne Ceredigion sy’n adnabod ffrindiau neu gymdogion s’n wynebu dewis anodd rhwng bwyta’n iach neu wresogi eu cartrefi y gaeaf hwn i gysylltu â’r Banc Bwyd.

Advertisements

Cardigan Hospital: Grim news from the Health Board

It’s been confirmed that Hywel Dda Health Board is to close the remaining beds at Cardigan Hospital.

This is a terrible decision by Health Board. They will probably say that they took this decision because of concerns over the safety of the current service. But the reality is that Cardigan Hospital has suffered numerous cuts over the past few months, and has become seriously under-staffed. Local councillors and I have been asking for answers from the Health Board regularly for some time, as there were obviously concerns in the area, we know now that the Board’s words of reassurance were empty ones.

Now, therefore, there will not be permanent beds in Cardigan, while some day services will continue. The Board will increase the number of beds in Tregaron and try to reach a partnership with local old people’s homes to provide additional care. But it is no consolation to the people of Cardigan , who deserve real care locally.

Where, then, does this leave the long-awaited plans for a new hospital? I’m more determined than ever to see the work begin. The chairman of Hywel Dda Board has told me today that the plan is to proceed with a new hospital which will include beds. But the Board have a long way to go to to restore my faith – and the faith of people in Cardigan people – in their commitment. I will convene a meeting with the Board and local representatives as soon as possible, to hold them to account for their decision, and to obtain assurances for the future.

Ysbyty Aberteifi: Penderfyniad digalon gan y Bwrdd Iechyd

Daeth newyddion fod Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn mynd i gau’r gwelyau sy’n weddill yn Ysbyty Aberteifi.

Dyma benderfyniad ofnadwy gan y Bwrdd Iechyd. Byddant yn siwr o ddweud eu bod yn cymryd y penderfyniad hwn am fod pryderon nad yw’r gwasanaeth presennol yn ddiogel. Ond y gwir amdani yw fod Ysbyty Aberteifi wedi dioddef o doriadau di-ri dros y misoedd diwethaf, ac fod tan-staffio difrifol. Rwyf i a chynghorwyr lleol wedi bod yn holi’r Bwrdd Iechyd am atebion yn rheolaidd ers tro byd, gan y gwyddwn fod pryderon yn yr ardal; gwyddwn erbyn hyn mai gwag oedd geiriau’r Bwrdd.

Nawr, felly, ni fydd gwelyau parhaol yn Aberteifi, er y bydd rhai gwasanaethau dydd yn parhau. Mae’r Bwrdd am gynyddu’r nifer o welyau yn Nhregaron ac am geisio dod i bartneriaeth efo cartrefi henoed lleol i ddarparu gofal ychwanegol. Ond dyw hyn o ddim cysur i bobl Aberteifi, sy’n haeddu gofal go iawn yn lleol.

Ble, felly, mae hyn yn gadael y cynlluniau hir-ddisgwyliedig am ysbyty newydd? Rwy’n fwy penderfynol nag erioed i weld y gwaith yn cychwyn. Mae cadeirydd Bwrdd Hywel Dda wedi dweud wrtha i heddiw mai’r cynllun yw i fwrw ati efo ysbyty sy’n cynnwys gwelyau. Ond mae dipyn o ffordd gan y Bwrdd i fynd i adfer fy ffydd i – a ffydd pobl Aberteifi a’r cylch – am eu ymrwymiad. Byddaf yn cynull cyfarfod gyda’r Bwrdd a chynrychiolwyr lleol mor fuan a phosib, er mwyn eu dal i gyfri am eu penderfyniad, ac i gael sicrwydd at y dyfodol.