Monthly Archives: February 2013

Llwyddiant Economaidd i Ddyffryn Teifi

Rwy’n hapus i glywed penderfyniad Llywodraeth Cymru i flaenoriaethu band eang a thyfiant economaidd yn Nyffryn Teifi.

Rwy wedi hawlio’r fuddugoliaeth ar ôl i Weinidog yr Economi gadarnhau y bydd hi’n sefydlu grŵp i ystyried Dyffryn Teifi yn Parth Twf Lleol ac i adnabod gweithgareddau a fydd o gymorth i greu swyddi a hybu’r economi yn yr ardal. Fe gysylltir Dyffryn Teifi hefyd gyda gwaith sydd ar y gweill ar hyn o bryd gan Lywodraeth Cymru i hybu’r iaith Gymraeg yn ogystal â datblygiad economaidd.

Yn bwysig iawn, fe gadarnhaodd y Gweinidog y bydd Dyffryn Teifi yn cael ei ystyried ar gyfer man sefydlu cynnar y genhedlaeth nesaf o fand eang. Mae hyn yn gwbl groes i ddatganiad gan Lywodraeth Cymru’r wythnos diwethaf lle cyhoeddwyd na fyddai unrhyw ran o Geredigion na Gorllewin Cymru yn y cymal cyntaf o ymestyn allan band eang cyflym iawn.

Rwy’n croesawu’n gynnes iawn ymroddiad y Gweinidog i Ddyffryn Teifi. Rwyf wedi bod yn pwyso ers misoedd am ymestyn prosiect Parth Twf Lleol Powys i Geredigion. Y mae yna fodel yn awr i hyn ddigwydd yn Nyffryn Teifi.

Rwy’n hynod falch y bydd ymestyn band eang gorgyflym yn cael blaenoriaeth yn yr un ardal yn ogystal. Nid oedd unrhyw ran o Geredigion yn rhan o’r ymestyn cynnar ac fe heriais Weinidog yr Economi a’r Prif Weinidog yn gynnar iawn.

Rwyf yn hapus o’u hymateb ac er na fydd Ceredigion i gyd y rhan o’r cynllun, o leiaf bydd rhan yn elwa yn 2013-14 gyda’r gweddill yn dilyn yn 2014-15.

Byddaf yn awr yn cydweithio gyda Llywodraeth Cymru a’r Awdurdod Lleol i weithredu’r cynlluniau

Advertisements

Economic breakthrough for Dyffryn Teifi

I welcomes Welsh Government’s broadband and growth prioritisation for Teifi Valley.

I’ve claimed victory after the Economy Minister confirmed that she will be establishing a group to consider the Teifi Valley as a Local Growth Zone and to identify tangible actions that will help generate jobs and stimulate the economy in the area. The Teifi Valley will also be linked to the work underway by the Welsh Government on jointly promoting the Welsh language and economic development.

Importantly, the Minister has confirmed that the Teifi Valley will now be considered for early deployment of next generation broadband. This reverses the statement last week by the Welsh Government in which no part of Ceredigion or West Wales was included in the first phase of superfast broadband roll-out.

I warmly welcome the Minister’s commitment to the Teifi Valley. I have been pressing for several months that the Powys Local Growth Zone project should be rolled out to Ceredigion. There is now a model for this to happen in the Teifi Valley.

I am especially pleased that the superfast broadband rollout will also be prioritised in this area. No area of Ceredigion was originally included in early roll-out and I was quick to challenge both the Economy Minister and First Minister on this. I’m pleased with their response and although not all of Ceredigion is included, at least some of Ceredigion will benefit in 2013-14, with the rest following in 2014-15.

I will now be working with the Welsh Government and the Local Authority to put this work into action.