Monthly Archives: November 2012

Broadband speed survey

Earlier this year, the Welsh Government announced that it had awarded the contract to introduce next-generation broadband throughout Wales to BT.

While this is a very significant development which will see public investment to bring fibre optic broadband to those parts of the country that might otherwise lose out, I’m very much aware that there remain many areas in Ceredigion who still receive internet connection speeds below 2Mbps.

Any speeds below this threshold are considered insufficient and the Welsh Government’s Broadband Support Scheme offers grants of up to £1,000 so that affected households and businesses can address the situation.

I want to ensure that those areas that currently get the slowest speeds are addressed first as BT rolls out its fibre optic upgrade. I’d therefore be grateful if you, as Ceredigion residents, could let me know what broadband speeds you currently receive so that I can identify which areas of Ceredigion would need to be prioritised.

You can calculate your broadband speed using specialist websites such as www.speedtest.net. Of course, I know that in writing this post that you are already online. However, if you know of anyone who has had difficulties in getting a connection, please urge them to get in touch with me.

Advertisements

Arolwg Cyflymder Band Eang

Yn gynharach y flwyddyn hon, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu bod wedi dyfarnu’r cytundeb i gyflwyno band eang y genhedlaeth nesaf trwy Gymru i BT.

Tra bo hyn yn ddatblygiad sylweddol iawn gyda buddsoddiad cyhoeddus i ddod â band eang ffeibr optig i’r rhannau hynny o’r wlad a fyddai fel arall yn colli allan, rwy’n ymwybodol iawn bod yna nifer o ardaloedd yng Ngheredigion sy’n dal i dderbyn cyswllt â’r wê sy’n is na 2Mbps.

Mae unrhyw gyflymder sy’n is na’r trothwy hwn yn cael ei ystyried yn annigonol ac mae Cynllun Cymorth Band Eang Llywodraeth Cymru yn cynnig grantiau hyd at £1,000 i breswylwyr tai a busnesau sydd wedi eu heffeithio er mwyn datrys y broblem.

Rwy’ am sicrhau bod yr ardaloedd hyn gyda’r cyflymder arafa’ yn derbyn cymorth yn gyntaf wrth i BT uwchraddio eu system ffeibr optig. Felly byddwn yn gwerthfawrogi pe baech, fel trigolion Ceredigion, yn rhoi gwybod i mi pa gyflymder band eang rydych yn derbyn ar hyn o bryd er mwyn i mi allu adnabod yr ardaloedd yng Ngheredigion sydd angen blaenoriaeth.

Medrwch ddarganfod eich cyflymder band eang drwy ddefnyddio gwefannau megis www.speedtest.net. Wrth gwrs, rwy’n gwybod wrth ysgrifennu hwn eich bod yn barod ar y wê. Fodd bynnag, os gwyddoch am unrhyw un sy’n cael trafferth i gael cysylltiad o gwbl, anogwch nhw os gwelwch yn dda i gysylltu â mi.