Datblygu Gwasanaeth Iechyd i’r dyfodol

Rydym wedi cyrraedd diwedd ymgynghoriad Bwrdd Iechyd Hywel Dda ar ail-strwythuro gwasanaethau. Rwy’n gobeithio eich bod wedi mynegi’ch barn i Hywel Dda. Fe wnes i yn sicr.

Elin Jones ACRwy’n cefnogi bwriad y Bwrdd Iechyd i ailgyfeirio gwasanaethau allan o ysbytai aciwt ac i gartrefi a chymunedau.

Byddai cael llai o bobl yn yr ysbyty heb angen, cyfnodau byrrach yn yr ysbyty yn fyrrach a gwasanaethau ail-alluogi yn y gymuned, yn dderbyniol iawn.

Ond nid yw gwneud y newid hwn yn rhad ac mae’n gofyn am well integreiddio rhwng meddygon teulu a gofal yn yr ysbyty.

Yng nghynigion presennol y Bwrdd Iechyd ar gyfer ail-gyflunio, nid wyf wedi fy argyhoeddi bod digon o arian i wneud y newidiadau angenrheidiol wrth barhau i gefnogi agweddau eraill y GIG.

Yng Ngheredigion, rwyf am weld gwasanaethau meddyg teulu a chymuned rhagorol.

Mae yn awr angen cynlluniau i ddenu meddygon teulu ifanc, newydd, i’n meddygfeydd. Rwyf am weld ein disgyblion mwyaf disglair yn derbyn cymorth ariannol trwy gydol eu hastudiaethau sy’n eu rhwymo i weithio am gyfnod penodol i’r GIG yng Ngheredigion.

Mae’r math hwn o gynllunio gweithlu rhagweithiol yn angenrheidiol ar draws y GIG, er mwyn osgoi problemau recriwtio yn y dyfodol.

Caiff cleifion o Geredigion yn eu gwasanaethu gan Fronglais a Glangwili, ac i raddau llai gan Lwynhelyg. Darperir gwasanaethau cardiaidd arbenigol, canser ac arbenigeddau eraill yn yr Heath, Treforys a Singleton. Rydym angen yr holl ysbytai hyn i fod yn fodern, yn lân, ac wedi eu staffio’n dda.

Mae rhai o’r dadleuon o blaid cadw gwasanaethau ym Mronglais sy’n achub bywydau ac wedi eu darparu gan ymgynghorwyr wedi cael eu hennill, yn dilyn y brotest fawr, swnllyd a lliwgar ar risiau’r Senedd, Bae Caerdydd, yn gynharach eleni.

Fodd bynnag, mae angen i ni gadw llygad arbennig ar gadw gwasanaethau brys llawn sydd wedi eu darparu gan ymgynghorwyr ym Mronglais a rhaid i mi barhau i ymgyrchu am fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru i uwchraddio’r theatrau.

Rhan hanfodol-bwysig arall o’r jig-so yn ein hysbytai cymunedol. Bydd y tri yn cael eu cau gan y Bwrdd Iechyd yn eu lleoliadau presennol.

Bydd ysbyty newydd a meddygfa yn cael eu hadeiladu ar un safle yn Aberteifi ar dir y Baddon-dy, ac mae’r tir wedi yn awr, o’r diwedd, wedi cael ei brynu gan y Bwrdd Iechyd.

Yn Aberaeron, bydd meddygfa newydd â chyfleuster i gleifion allanol yn dod yn lle’r ysbyty presennol, ac yn Nhregaron mae datblygiad newydd â thai, ysbyty a gofal preswyl – o’r enw Cylch Caron – yn cael ei gynllunio.

Nawr mae angen i weld egni o’r newydd gan y Bwrdd Iechyd, y Cyngor Sir a Llywodraeth Cymru fel bod y gwaith o adeiladu’r prosiectau hir-ddisgwyliedig hyn yn medru cychwyn.

Yn ystod y cyfnod hwn o doriadau ariannol gan San Steffan, does dim cymaint o arian ar gael a rhaid i’r tri phrosiect fod ar frig y rhestr ac yn barod i fynd yn eu Blaenau pan ddaw’r arian ar gael, fel y gallwn weld gwasanaethau gwell ar gyfer Ceredigion.

Advertisements

Comments are closed.