Monthly Archives: October 2012

Developing a Health Service for the future

We’ve now reached the end of the Hywel Dda Health Board’s consultation on service reconfiguration. I hope you made your views known to Hywel Dda. I know I did.

Elin Jones AM & Cllr Catherine HughesI support the Health Board’s aspiration to redirect services out of acute hospitals and into homes and communities.

Fewer un-necessary hospital admissions, shorter hospital stays and good re-ablement services in the community would be very welcome.

However, making this shift is not cheap and requires better integration between GP and hospital care.

In the current round of Health Board reconfiguration proposals, I’m not convinced that there is sufficient money to make the changes necessary whilst retaining other aspects of the NHS.

In Ceredigion, I want to see excellent GP and community services.

We need now to be planning for young GPs into our practices. I want to see our brightest schoolchildren supported financially through their studies and contacted to work in return for a set period for the NHS in Ceredigion.

This kind of proactive workforce planning is necessary across the NHS, in order to avoid recruitment problems in the future.

Patients in Ceredigion are served by Bronglais and Glangwili, and to a lesser extend by Withybush. Specialist cardiac, cancer and other services are provided for us at the Heath, Morriston and Singleton. We need all these hospitals to be modern, clean, well-staffed establishments.

Some of the arguments for the retention of life-saving consultant-delivered services at Bronglais have been won, following the well-attended, loud and colourful protest on the steps of the Senedd, Cardiff Bay, earlier this year.

However, we need to keep a particular eye on retaining a consultant-delivered, full A&E at Bronglais and I need to carry on campaigning for investment to upgrade the theatres from the Welsh Government.

Another crucial part of the jigsaw is our community hospitals. All three will be closed by the Health Board in their current locations.

A new hospital and GP complex is to be built in Cardigan on the Bathhouse site, and the land has now, finally, been bought by the Health Board.

In Aberaeron, a new GP and outpatient facility will replace the current hospital building, and in Tregaron a new housing, hospital and residential care complex – known as Cylch Caron –is planned.

We now need to see renewed vigour from the Health Board, the County Council and Welsh Government to start building these long-awaited projects.

In these times of Westminster funding cuts, there’s not as much money around and these three projects need to be at the front of the queue so that we can see improved services for Ceredigion.

Advertisements

Datblygu Gwasanaeth Iechyd i’r dyfodol

Rydym wedi cyrraedd diwedd ymgynghoriad Bwrdd Iechyd Hywel Dda ar ail-strwythuro gwasanaethau. Rwy’n gobeithio eich bod wedi mynegi’ch barn i Hywel Dda. Fe wnes i yn sicr.

Elin Jones ACRwy’n cefnogi bwriad y Bwrdd Iechyd i ailgyfeirio gwasanaethau allan o ysbytai aciwt ac i gartrefi a chymunedau.

Byddai cael llai o bobl yn yr ysbyty heb angen, cyfnodau byrrach yn yr ysbyty yn fyrrach a gwasanaethau ail-alluogi yn y gymuned, yn dderbyniol iawn.

Ond nid yw gwneud y newid hwn yn rhad ac mae’n gofyn am well integreiddio rhwng meddygon teulu a gofal yn yr ysbyty.

Yng nghynigion presennol y Bwrdd Iechyd ar gyfer ail-gyflunio, nid wyf wedi fy argyhoeddi bod digon o arian i wneud y newidiadau angenrheidiol wrth barhau i gefnogi agweddau eraill y GIG.

Yng Ngheredigion, rwyf am weld gwasanaethau meddyg teulu a chymuned rhagorol.

Mae yn awr angen cynlluniau i ddenu meddygon teulu ifanc, newydd, i’n meddygfeydd. Rwyf am weld ein disgyblion mwyaf disglair yn derbyn cymorth ariannol trwy gydol eu hastudiaethau sy’n eu rhwymo i weithio am gyfnod penodol i’r GIG yng Ngheredigion.

Mae’r math hwn o gynllunio gweithlu rhagweithiol yn angenrheidiol ar draws y GIG, er mwyn osgoi problemau recriwtio yn y dyfodol.

Caiff cleifion o Geredigion yn eu gwasanaethu gan Fronglais a Glangwili, ac i raddau llai gan Lwynhelyg. Darperir gwasanaethau cardiaidd arbenigol, canser ac arbenigeddau eraill yn yr Heath, Treforys a Singleton. Rydym angen yr holl ysbytai hyn i fod yn fodern, yn lân, ac wedi eu staffio’n dda.

Mae rhai o’r dadleuon o blaid cadw gwasanaethau ym Mronglais sy’n achub bywydau ac wedi eu darparu gan ymgynghorwyr wedi cael eu hennill, yn dilyn y brotest fawr, swnllyd a lliwgar ar risiau’r Senedd, Bae Caerdydd, yn gynharach eleni.

Fodd bynnag, mae angen i ni gadw llygad arbennig ar gadw gwasanaethau brys llawn sydd wedi eu darparu gan ymgynghorwyr ym Mronglais a rhaid i mi barhau i ymgyrchu am fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru i uwchraddio’r theatrau.

Rhan hanfodol-bwysig arall o’r jig-so yn ein hysbytai cymunedol. Bydd y tri yn cael eu cau gan y Bwrdd Iechyd yn eu lleoliadau presennol.

Bydd ysbyty newydd a meddygfa yn cael eu hadeiladu ar un safle yn Aberteifi ar dir y Baddon-dy, ac mae’r tir wedi yn awr, o’r diwedd, wedi cael ei brynu gan y Bwrdd Iechyd.

Yn Aberaeron, bydd meddygfa newydd â chyfleuster i gleifion allanol yn dod yn lle’r ysbyty presennol, ac yn Nhregaron mae datblygiad newydd â thai, ysbyty a gofal preswyl – o’r enw Cylch Caron – yn cael ei gynllunio.

Nawr mae angen i weld egni o’r newydd gan y Bwrdd Iechyd, y Cyngor Sir a Llywodraeth Cymru fel bod y gwaith o adeiladu’r prosiectau hir-ddisgwyliedig hyn yn medru cychwyn.

Yn ystod y cyfnod hwn o doriadau ariannol gan San Steffan, does dim cymaint o arian ar gael a rhaid i’r tri phrosiect fod ar frig y rhestr ac yn barod i fynd yn eu Blaenau pan ddaw’r arian ar gael, fel y gallwn weld gwasanaethau gwell ar gyfer Ceredigion.