Great news on the Cambrian Line train service

With local councillor Alun Williams at Aberystwyth station

With local councillor Alun Williams at Aberystwyth station

The Welsh Government’s long-awaited announcement of a more frequent service on the Cambrian railway line between Aberystwyth and Birmingham is a massive boost for Ceredigion.
The announcement comes following a long campaign by the public, and pressure from local politicians on the Welsh Government to live up to a promise made at the last Assembly elections that a more frequent service would be provided. Track infrastructure work to enable an hourly service was undertaken under the previous Plaid Cymru Transport Minister from 2007-2011, Ieuan Wyn Jones.
The announcement means that there will be an hourly service between Aberystwyth and Birmingham during the morning and evening, beginning next spring. This means additional departures from Aberystwyth to Birmingham at 6.30am, 8.30am, 12.30pm, and 6.29pm, with equivalent return services. Also, there will be extra evening shuttle services from Aberystwyth to Borth and Machynlleth at 8.30pm and 10.30pm.
The announcement also heralds improvements to the Machynlleth-Pwllheli coastal service, which becomes a full two-hourly service, and an additional daily journey on the Heart of Wales line between Shrewsbury and Swansea.
This has been a long campaign, in which so many have played a part. The huge response to the consultation last autumn contributed to us finally getting what this area deserves – a frequent train service with better connections.
The news will be a bonus for commuters, and for tourist businesses in this area. It is also great news for Aberystwyth University and its students.
Ceredigion’s connectivity has always been a top priority for me. It’s essential that we’re seen as a place where you can do business, come and study, and come to visit.

Trenau bob awr ar linell y canolbarth

Gyda myfyrwyr prifysgol Aberystwyth ar y platfform

Gyda myfyrwyr prifysgol Aberystwyth ar y platfform

Mae cyhoeddiad hir -ddisgwyliedig Llywodraeth Cymru o wasanaeth amlach ar y lein reilffordd y Cambrian rhwng Aberystwyth a Birmingham yn hwb enfawr i Geredigion. Daw’r cyhoeddiad yn dilyn ymgyrch hir gan y cyhoedd, a phwysau gan wleidyddion lleol ar Lywodraeth Cymru i wireddu’r addewid a wnaed yn etholiadau diwethaf y Cynulliad y byddai gwasanaeth amlach yn cael ei ddarparu. Wnaethpwyd y buddsoddiad ar y trac er mwyn galluogi gwasanaeth bob awr o dan y Gweinidog Trafnidiaeth blaenorol, Ieuan Wyn Jones, rhwng 2007 a 2011.
Mae’r cyhoeddiad yn golygu y bydd gwasanaeth bob awr rhwng Aberystwyth a Birmingham yn ystod y bore a gyda’r nos, gan ddechrau y gwanwyn nesaf. Mae hyn yn golygu teithiau ychwanegol o Aberystwyth i Birmingham am 6.30am, 08:30am, 12.30pm, a 6:29pm, gyda gwasanaethau cyfatebol yn dychwelyd. Hefyd, bydd gwasanaethau ychwanegol o Aberystwyth i Borth a Machynlleth gyda’r nos am 8.30a 10.30.
Mae’r cyhoeddiad hefyd yn son am welliannau i’r gwasanaeth arfordirol rhwng Machynlleth a Phwllheli, sy’n dod yn wasanaeth bob dwy awr llawn, a thaith ddyddiol ychwanegol ar reilffordd Calon Cymru rhwng Amwythig ac Abertawe.
Mae’r cyhoeddiad hwn yn hwb enfawr i Geredigion, ac yn arbennig felly i ardal Aberystwyth. Mae hyn wedi bod yn ymgyrch hir, mae cymaint wedi chwarae eu rhan. Roedd yr ymateb i’r ymgynghoriad yr hydref diwethaf wedi cyfrannu at gael yr hyn y mae’r ardal hon yn ei haeddu – gwasanaeth trên rheolaidd gyda gwell cysylltiadau.
Bydd teithwyr wrth eu bodd gyda’r newyddion, ac felly hefyd busnesau twristiaeth. Mae hefyd yn newyddion gwych i Brifysgol Aberystwyth a’i myfyrwyr.

Ceredigion shows its usual generosity

Another lorry-load of feed for Somerset livestock, thanks to the generosity of Ceredigion farmers

Another lorry-load of feed for Somerset livestock, thanks to the generosity of Ceredigion farmers


It’s great to see farmers and hauliers in Ceredigion coming to the aid of Somerset farmers who have suffered so much from the floods.

Over the weekend, another large load of fodder was sent from the Aberystwyth area, in addition to the one that went from Cardigan last week.

Hats off to Aled Rees (local FUW chairman), haulage companies, and all the farmers who have donated bales.

Mae’r Cardis yn hael, fel arfer

somerset silage

Gwych yw gweld amaethwyr a pherchnogion loriau yng Ngheredigion yn rhoi help llaw i’r ffermwyr hynny a ddioddefodd o’r llifogydd yng Ngwlad yr Haf. Mae dirfawr angen bwyd i’r anifeiliaid yno, a dros y penwythnos fe aeth llwyth mawr arall o wair, wedi ei roi gan ffermwyr gogledd y sir y tro hwn, yn ychwanegol i’r llwyth a aeth o ardal Aberteifi wythnos dwetha.

Diolch i Aled Rees (cadeirydd lleol UAC), cwmniau loriau lleol, a’r holl ffermwyr yng Ngheredigion sydd wedi rhoi gwair i helpu pobl Gwlad yr Haf.

Labour Party shuts down debate on the Welsh NHS

This morning in the National Assembly’s Health Committee, the Labour Party seemed intent on shutting down debate as Labour committee members voted down my proposal to hear evidence from the Labour MP Ann Clwyd.
I proposed to invite Mrs Clwyd to the committee to hear evidence from her about her correspondence from patients in the Welsh NHS, but it was voted down on block by Labour members.
I’m dismayed at the decision; the Welsh Government seems to be burying its head in the sand instead of working constructively to build a better health service.
Ann Clwyd has gained valuable information on the Welsh NHS from a patient perspective from the work that she has done.
This could have been an important opportunity to share her conclusions and would have allowed the committee to scrutinise her work in terms of the information that she has gathered from Welsh patients.
I know that I have constituents in Ceredigion who wrote to Ann Clwyd and they have been outraged by the First Minister’s attack on her last week and they will be furious about this refusal.

Y Blaid Lafur yn cau’r drws ar graffu ar y gwasanaeth iechyd

Bore ma, yn y Pwyllgor Iechyd yn y Cynulliad, caeodd y Blaid Lafur ar unrhyw ddadl wrth i aelodau Llafur y Pwyllgor bleidleisio yn erbyn fy nghynnig i glywed tystiolaeth gan yr AS Llafur Ann Clwyd.
Fy mwriad oedd gwahodd Ms Clwyd gerbron y pwyllgor i glywed tystioaleth ganddi am ohebiaeth a dderbyniodd gan gleifion yn Gwasanaethu Iechyd Cymru, ond trechwyd hyn gan bleidlais o’r holl aelodau Llafur.
Roeddwn yn flin iawn gyda’r penderfyniad, sy’n awgrymu i mi fod Llywodraeth Cymru yn claddu eu pennau yn y tywod yn hytrach na gweithio’n adeiladol i greu gwell gwasanaeth iechyd.
Cafodd Ann Clwyd wybodaeth werthfawr am GIG Cymru o safbwynt cleifion oherwydd y gwaith a wnaeth. Gallasai hyn fod wedi bod yn gyfle pwysig i rannu ei chasgliadau a byddai’r pwyllgor wedi gallu craffu ar ei gwaith o ran y wybodaeth a gasglodd gan gleifion Cymreig.
Rwy’n gwybod fod nifer o bobl yng Ngheredigion sydd wedi ysgrifennu at Ann Clwyd ac yr oeddent wedi gwylltio gydag ymosodiad y Prif Weinidog arni yr wythnos ddiwethaf; byddant yn ddig iawn o glywed am hyn hefyd.

Sioe Aberystwyth Show

Yn mwynhau cwmni aelodau CFFI yn Sioe Aberystwyth Enjoying the company of YFC members in Aberystwyth Show

Yn mwynhau cwmni aelodau CFFI yn Sioe Aberystwyth
Enjoying the company of YFC members in Aberystwyth Show

Dim ond 2 ddiwrnod sydd ar ol i bleidleisio dros Sioe Aberystwyth a Sir Ceredigion yn rownd derfynol cystadleuaeth y Farmers Guardian!

Only 2 days remain to support the Aberystwyth & Ceredigion County Show in the final of the Farmers Guardian comeptition!

http://www.farmersguardian.com/your-space/competitions/show-business-2014-vote-now-for-your-favourite-show/62625.article